پس از دریافت اولین رژیم می توانید در بازه های مشخص وزن خود را وارد نمایید

نمودار تغییرات وزن شما در 6 ماهه گذشته

Share
Share